Liệu ứng dụng " Sharks 3D" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sharks 3D

Sharks 3D

3D live shark wallpaper.


Sharks 3D có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sharks 3D chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: