Liệu ứng dụng " Shop'NCook Menu" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Shop'NCook Menu

Shop'NCook Menu

Gives you smart tools to organize your recipes.


Shop'NCook Menu có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Shop'NCook Menu chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: