Liệu ứng dụng " Short Menu" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Short Menu

Short Menu

Fast and intelligent URL shortener.


Short Menu có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Short Menu chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: