Liệu ứng dụng " Shutter Encoder" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Shutter Encoder

Shutter Encoder

The professional compression tool accessible to all.


Shutter Encoder có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Shutter Encoder chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: