Liệu ứng dụng " Sidify Apple Music Converter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sidify Apple Music Converter

Sidify Apple Music Converter

Removes DRM from Apple Music songs.


Sidify Apple Music Converter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sidify Apple Music Converter chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: