Liệu ứng dụng " Signal Path" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Signal Path

Signal Path

Swift spectrum viewer.


Signal Path có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Signal Path chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: