Liệu ứng dụng " Silhouette Studio" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Silhouette Studio

Silhouette Studio

A comprehensive software kit for Silhouette printers.


Silhouette Studio có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Silhouette Studio chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: