Liệu ứng dụng " Simple Backup Contacts" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Simple Backup Contacts

Simple Backup Contacts

Backup your contacts.


Simple Backup Contacts có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Simple Backup Contacts chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: