Liệu ứng dụng " Simple Battery Monitor" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Simple Battery Monitor

Simple Battery Monitor

Monitor time remaining, charge percentage, and battery status.


Simple Battery Monitor có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Simple Battery Monitor chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: