Liệu ứng dụng " Simple Pyramids" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Simple Pyramids

Simple Pyramids

Kid-friendly collection of instructional math problems.


Simple Pyramids có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Simple Pyramids chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: