Liệu ứng dụng " Simple Recorder" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Simple Recorder

Simple Recorder

Record and do it easily.


Simple Recorder có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Simple Recorder chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: