Liệu ứng dụng " SimpleFile" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SimpleFile

SimpleFile

File management plug-in for FileMaker Pro.


SimpleFile có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SimpleFile chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: