Liệu ứng dụng " Simply HDR" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Simply HDR

Simply HDR

Extend the range of dynamic light and detail in your photos.


Simply HDR có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Simply HDR chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: