Liệu ứng dụng " SingleCrystal" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.1+)

SingleCrystal

SingleCrystal

CrystalMaker Software Ltd.

Study crystal diffraction, reciprocal lattices, etc.

Nhãn: lab


SingleCrystal có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SingleCrystal hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.1+.

Cập nhật cuối cùng: