Liệu ứng dụng " Skeebus" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.3)

Skeebus

Skeebus

13Cubed

Displays IP address, country flag, and GeoIP info in the menu bar.

Nhãn: Internet Utilities


Skeebus có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Skeebus hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.3.

Cập nhật cuối cùng: