Liệu ứng dụng " SketchBook Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SketchBook Pro

SketchBook Pro

Fast and intuitive paint and drawing toolset.


SketchBook Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SketchBook Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: