Liệu ứng dụng " SkyORB 2020 Astronomy Lite" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SkyORB 2020 Astronomy Lite

SkyORB 2020 Astronomy Lite

3D planetarium featuring star-gazing and ephemeris.


SkyORB 2020 Astronomy Lite có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SkyORB 2020 Astronomy Lite chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: