Liệu ứng dụng " Skyrocket" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Skyrocket

Skyrocket

3D fireworks screensaver.


Skyrocket có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Skyrocket chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: