Liệu ứng dụng " Smart Converter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Smart Converter

Smart Converter

Convert video simply and efficiently.


Smart Converter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Smart Converter chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: