Liệu ứng dụng " Smart Label Printer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Smart Label Printer

Smart Label Printer

Software for Seiko label printers.


Smart Label Printer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Smart Label Printer chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: