Liệu ứng dụng " Smart Player" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Smart Player

Smart Player

A simple, easy-to-use media player.


Smart Player có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Smart Player chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: