Liệu ứng dụng " Smart Scroll" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Smart Scroll

Smart Scroll

Scroll more smoothly, more quickly, and more comfortably.


Smart Scroll có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Smart Scroll chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: