Liệu ứng dụng " Smart Video Splitter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Smart Video Splitter

Smart Video Splitter

Video Splitter for Instagram Stories.


Smart Video Splitter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Smart Video Splitter chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: