Liệu ứng dụng " Smart Zipper" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Smart Zipper

Smart Zipper

Compress and decompress zip, 7Z, and rar files.


Smart Zipper có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Smart Zipper chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: