Liệu ứng dụng " SmartPhone Recovery Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SmartPhone Recovery Pro

SmartPhone Recovery Pro

Data recovery software for iOS devices.


SmartPhone Recovery Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SmartPhone Recovery Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: