Liệu ứng dụng " SnailSVN" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (1.10)

SnailSVN

SnailSVN

Langui.net

TortoiseSVN-like client, implemented as a Finder extension.

Nhãn: svnfile


SnailSVN có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SnailSVN hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 1.10.

Cập nhật cuối cùng: