Liệu ứng dụng " Snap Assist" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Snap Assist

Snap Assist

Toolbar utility.


Snap Assist có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Snap Assist chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: