Liệu ứng dụng " SnapShot Studio Professional" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SnapShot Studio Professional

SnapShot Studio Professional

Professional photo booth software (was SnapShot Studio Photo Booth).


SnapShot Studio Professional có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SnapShot Studio Professional chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: