Liệu ứng dụng " Snowflower Arc" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Snowflower Arc

Snowflower Arc

Create compressed archives.


Snowflower Arc có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Snowflower Arc chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: