Liệu ứng dụng " Snowflower Calc" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Snowflower Calc

Snowflower Calc

Mathematical calculator.


Snowflower Calc có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Snowflower Calc chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: