Liệu ứng dụng " Social Amnesia" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Social Amnesia

Social Amnesia

Make sure your social media accounts are up to date.


Social Amnesia có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Social Amnesia chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: