Liệu ứng dụng " Solar Eclipse Maestro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Solar Eclipse Maestro

Solar Eclipse Maestro

Controls up to 4 USB or Firewire cameras during an eclipse.


Solar Eclipse Maestro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Solar Eclipse Maestro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: