Liệu ứng dụng " Solitaire Till Dawn" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Solitaire Till Dawn

Solitaire Till Dawn

Collection of 100 different solitaire games.


Solitaire Till Dawn có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Solitaire Till Dawn chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: