Liệu ứng dụng " Sonance" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sonance

Sonance

Audio spectrum analyzer and spectrograph app (was SoundView).


Sonance có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sonance chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: