Liệu ứng dụng " Song Rating" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Song Rating

Song Rating

Song rating app.


Song Rating có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Song Rating chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: