Liệu ứng dụng " SongBook" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SongBook

SongBook

Manage your song collections complete with lyrics and chords.


SongBook có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SongBook chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: