Liệu ứng dụng " Sonic Atom" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sonic Atom

Sonic Atom

Realtime audio analysis and meters.


Sonic Atom có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sonic Atom chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: