Liệu ứng dụng " SonicWeb Internet Radio Player" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SonicWeb Internet Radio Player

SonicWeb Internet Radio Player

Internet radio player and recorder.


SonicWeb Internet Radio Player có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SonicWeb Internet Radio Player chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: