Liệu ứng dụng " Sonocent" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa đâu!

Sonocent

Sonocent

Sonocent Ltd.

note-taking app

Nhãn: education recording notes


Sonocent có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Rất tiếc, hiện tại Sonocent không hỗ trợ Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Nhóm phát triển đang nhận thức rõ điều này và đang nỗ lực làm cho Sonocent tương thích với những mô hình này. Xin vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật tình hình tương thích trong các phiên bản sắp tới.

Cập nhật cuối cùng: