Liệu ứng dụng " Sound Grinder" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sound Grinder

Sound Grinder

Audio conversion utility, many formats supported.


Sound Grinder có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sound Grinder chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: