Liệu ứng dụng " Sound Grinder Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sound Grinder Pro

Sound Grinder Pro

Powerful waveform editing and batch-processing of audio files.


Sound Grinder Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sound Grinder Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: