Liệu ứng dụng " Sound Siphon" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sound Siphon

Sound Siphon

Capture your Mac's audio in any app.


Sound Siphon có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sound Siphon chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: