Liệu ứng dụng " Space Saver" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Space Saver

Space Saver

Delete the local Time Machine Backups on your Mac.


Space Saver có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Space Saver chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: