Liệu ứng dụng " Sparkle One" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sparkle One

Sparkle One

Visual Web site creator for a single site.


Sparkle One có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sparkle One chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: