Liệu ứng dụng " SpeakLine" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SpeakLine

SpeakLine

Make your Mac speak.


SpeakLine có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SpeakLine chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: