Liệu ứng dụng " Speaky MiniPlayer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Speaky MiniPlayer

Speaky MiniPlayer

A minimalistic music controller for Spotify.


Speaky MiniPlayer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Speaky MiniPlayer chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: