Liệu ứng dụng " Speech Central" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Speech Central

Speech Central

Text-to-speech suite.


Speech Central có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Speech Central chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: