Liệu ứng dụng " SpeedCrunch" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SpeedCrunch

SpeedCrunch

High precision and powerful desktop calculator.


SpeedCrunch có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SpeedCrunch chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: