Liệu ứng dụng " Speedify" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Speedify

Speedify

Use all your Internet connections at one time.


Speedify có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Speedify chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: