Liệu ứng dụng " SpriteIlluminator" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SpriteIlluminator

SpriteIlluminator

Normal Map Editor for dynamic lighting and special effects.


SpriteIlluminator có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SpriteIlluminator chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: